Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

22. децембра 2021 | Vreme čitanja: 1 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 118/2021 od 9.12.2021. godine objavljen је Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu.

Najznačajnija izmena odnosi se na prenos upotrebljavanih motornih vozila, pri ćemu će obveznik poreza na prenos apsolutnih prava biti kupac.

Takođe, izmenjena je osnovica za porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu. Naime, osnovicu više neće činiti tržišna vrednost, utvršena na osnovu kataloga AMSS. Iznos osnovice će se utvrđivati primenom odgovarajuće formule, u zavisnosti od 3 parametra: radne zapremine motora vozila, snage motora vozila i koeficijenta starosti vozila.

Obveznici će, unošenjem navedenih kriterijuma na odgovarajućem portalu, moći da izračunaju vrednost vozila.

Kod navedenog prenosa koji se obavlja između lica koja nisu obveznici PDV, važiće princip samooporezivanja, pri ćemu se neće podnositi poreska prijava, već se ova lica unošenjem odgovarajućih parametara na portalu dobiti dokument koji će predstavljati zamenu za rešenje Poreske uprave, i sa kojim će moći da izvrše plaćanje poreza u banci. Obveznicima poreza na dodatu vrednost i pravnim licima porez će se i dalje utvrđivati rešenjem. Ove izmene počeće da se primenjuju 31.3.2022. godine.

Počev od 1.1.2023. godine, jedinice lokalne samouprave u celosti utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava.