Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

10. маја 2021 | Vreme čitanja: 2 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 044/2021 od 29.04.2021. godine objavljene su izmene Zakona o porezu na dohodak građana. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene Zakona, čija primena počinje od 1. januara 2022. godine, izuzev odredbi koje se odnose na retroaktivnu isplatu duga koje će se primenjivati od 7. maja 2021. godine.

Osnovna sadržina izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana odnosi se na oporezivanje prihoda fizičkih lica koja ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem. Tim licima priznaju se normirani troškovi u dinarskom iznosu u visini trostrukog iznosa koji je opredeljen kao neoporezivi iznos zarade (18.300 RSD), po osnovu navedenih prihoda u kvartalu.

Poreska prijava za prihode za koje se normirani troškovi priznaju saglasno novododatom članu, podnosi se u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome u ti prihodi ostvareni.

Pored toga po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, a koji su ostvareni u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, porez se utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije:

  • nastupila zastarelost utvđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili
  • pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili
  • pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Poreska obaveza će se utvrditi rešenjem poreskog organa i biće omogućeno plaćanje iste u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa. Na navedene prihode koji su ostvareni u kalendarskoj godini u visini do 384.000 RSD godišnje, ne plaća se porez na dohodak građana. Normirani troškovi priznaju se u visini od 50% od ostvarnog bruto prihoda.