Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

12. јуна 2013 | Vreme čitanja: 2 min

Stupa na snagu 25. decembra. Zakonom se utvrđuju maksimalni rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata (privredna društva, preduzetnici, zadruge, poljoprivredna gazdinstva i ostala pravna lica).

 • Između privrednih subjekata se ne može predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 dana a u slučaju kada je javni sektor dužnik, rok za izmirenje obaveza ne može biti duži od 45 dana.
 • Izuzeci od ovih rokova:
  • Privredni subjekti mogu ugovoriti rok duži od 60 dana, pod uslovom da je dužnik izdao poveriocu bankarsku garanciju ili menice avalirane od strane banke, kao sredstvo obezbeđenja.
  • U slučaju plaćanja u ratama rok za izmirenje obaveze je maksimalno 90 dana.
  • Kada je Republički fond za zdravstveno osiguranje dužnik predviđen je rok za izmirenje do 150 dana (do kraja 2013. godine).
  • Kada je dužnik registrovano poljoprivredno gazdinstvo ili zemljoradnička zadruga mogu se ugovoriti duži rokovi ali samo u slučajevima nabavke repromaterijala za obavljanje osnovne delatnosti (semenski i sadni materijal, zaštitna sredstva i đubrivo).
 • Rokovi za izmirenje obaveza se primenjuju na ugovorne odnose u komercijalnim transakcijama koji su zaključeni od 31. marta 2013. godine ali i na komercijalne transakcije čija realizacija nije započeta do 31. marta 2013. godine, a koje proističu iz ugovornog odnosa zaključenog pre ovog datuma.
 • Zakon predviđa pravo poverioca da, u roku od tri godine, zahteva naknadu od 20.000 dinara po osnovu penala, u slučaju da dužnik kasni sa plaćanjem ali i visoke kazne u slučaju neizmirenja obaveza u predviđenim rokovima (kazne mogu da budu čak do 2 miliona dinara).

 

TPA Horwath vam može pružiti asistenciju u postupcima pred Poreskom upravom i dati odgovore na sva pitanja i nedoumice koje budete imali.

 

Back to Newsletter