Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

12. јуна 2013 | Vreme čitanja: 2 min

 • Stupio je na snagu 18. decembra.
 • Zakon predviđa uslove za otpis kamata i mirovanja obaveze plaćanja neplaćenih javnih prihoda, a koji su dospeli za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine.
 • Javni prihodi na koje se primenjuju odredbe zakona su:
  • porez na dohodak građana;
  • porez na dobit pravnih lica;
  • porez na prenos apsolutnih prava;
  • porez na nasleđe i poklon;
  • porez na registrovano oružje;
  • porez na premije neživotnog osiguranja;
  • doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;
  • doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje;
  • doprinosi za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;
  • PDV;
  • akcize;
  • porez na promet;
  • porez na fond zarada;
  • porez na finansijske transakcije.
 • Poreski obveznik ispunjava uslov za ostvarivanje prava na mirovanje glavnog poreskog duga ako poreske obaveze dospele za plaćanje u novembru i decembru 2012. godine izmiri najkasnije do 31. januara 2013. godine ali i ako redovno plaća tekuće obaveze po osnovu svih javnih prihoda počev od 1. januara 2013. godine.
 • Glavni poreski dug velikih poreskih obveznika miruje od 1. januara 2012. godine do 31. decembra 2013. godine, odnosno od 1. januara 2012. godine do 31. decembra 2014. godine za male poreske obveznike (fizička lica, preduzetnici i ostala pravna lica koja nisu klasifikovana kao veliko pravno lice).
 • Poreski obveznik stiče pravo i na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ukoliko u periodu mirovanja izmiri glavni poreski dug (uz obavezu redovnog izmirivanja tekućih obaveza).
 • Poreski obveznik stiče pravo na plaćanje glavnog poreskog duga u 24 mesečne rate, uz obavezu redovnog izmirivanja tekućih obaveza.

Glavni poreski dug se uvećava za pripadajuću kamatu (shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji), u slučaju da poreski obveznik prestane da redovno izmiruje tekuće obaveze.

Naše usluge uključuju

 

 

Back to Newsletter