Zakonske obaveze u vezi sa dokumentacijom o transfernim cenama u Srbiji

4. јануара 2017 | Vreme čitanja: 2 min

Pravila u vezi sa transfernim cenama u Srbiji, pa i obavezom pripremanja i podnošenja dokumentacije o transfernim cenama, se do sada nisu menjala niti usklađivala u skladu sa preporukama BEPS Akcione tačke 13. Međutim, Zakon o porezu na dobit pravnih lica prepoznaje značaj OECD smernica o primeni transfernih cena jer predviđa da će regulativa u vezi sa transfernim cenama u Srbiji biti dalje razvijana u skladu sa OECD izvorima u vezi sa ovom materijom.

Tako možemo zaključiti da, u toku praktične primene opšteg zakonskog okvira, poreski obveznici u Srbiji mogu da se oslone na OECD smernice o primeni transfernih cena.

2.1. Vrste dokumentacije o transfernim cenama

Poreski obveznik je dužan da podnese poreskoj upravi lokalnu dokumentaciju o transfernim cenama koja može biti:

Izveštaj u potpunoj formi – obuhvata analizu grupe povezanih lica, analizu delatnosti, funkcionalnu analizu, izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena, analizu uporedivosti i zaključak analize transfernih cena poreskog obveznika; ili

Izveštaj u skraćenom obliku – sadrži samo osnovne podatke o međukompanijskim transakcijama poreskog obveznika, bez detaljne analize i dokazivanja tržišnosti međukompanijskih transakcija.

Koji izveštaj treba neki poreski obveznik da pripremi zavisiće od vrednosti i prirode transakcija između povezanih lica. Tako se Izveštaj u skraćenom obliku podnosi ako su ispunjeni sledeći uslovi:

Transakcija između povezanih lica je jednokratna i ne prelazi više od 8 miliona dinara u poreskom periodu; i/ili

Ukupna vrednost svih transakcija sa jednim povezanim licem tokom jednog poreskog perioda ne prelazi iznos od 8 miliona dinara.

2.2. Na koga se odnosi?

Dokumentaciju o transfernim cenama treba da podnesu sva društva koja su imala transakcije sa povezanim licima tokom jedne poreske godine, nezavisno od toga da li su to transakcije u Srbiji ili sa inostranstvom.

2.3. Vremenski okvir

Dokumentacija o transfernim cenama se podnosi godišnje, zajedno sa poreskom prijavom poreza na dobit i to u roku od 6 meseci nakon isteka poreskog perioda.

2.4. Učestalost ažuriranja dokumentacije o transfernim cenama

Dokumentacija o transfernim cenama se priprema i podnosi svake godine. Analiza uporedivosti treba da obuhvata poslednje dostupne podatke u trenutku podnošenja dokumentacije.

taxnewsletter_november2016_srb_0.pdf