Bojan Žepinić

Lokalno i međunarodno oporezivanje, Statusne promene, Prodaja imovine i kapitala, Finansiranje, Restrukturiranje, Privredno pravo.