Izmene i dopune poreskih zakona

22. децембра 2019 | Vreme čitanja: 8 min

Bilo da planirate da započnete biznis ili da investirate u Srbiji, susrešćete se sa većim brojem poreskih izmena od nove godine: TPA stručnjaci vam ukazuju na poreske izmene za 2020: PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak i doprinose za socijalno osiguranje.

1. Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost

Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV zakon) u Srbiji donose obimne promene u slučaju da obavljate poslovanje u Srbiji. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene Zakona koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine, izuzev odredbi koje se odnose na PDV refakciju stranom državljaninu i promet infrastrukturnih projekata izgradnje auto-puta koje će biti u primeni od dana stupanja na snagu, odnosno 15. oktobra 2019. godine.

1.1. Vrednosni vaučeri

Uvodi se pojam vrednosnog vaučera koji je definisan kao instrument za koji postoji obaveza prihvatanja u svojstvu naknade za promet isporučenih dobra ili pruženih usluga, ako su na njemu ili u povezanoj dokumentaciji naznačeni pomenuti promet, identitet pružaoca prometa i uslovi za njegovu upotrebu. Vrednosni vaučer može biti u elektronskom ili fizičkom obliku. Instrumenti koji daju isključivo pravo na popust pri nabavci dobara ili usluga a istovremeno ne uključuju pravo njihove kupovine ne smatraju se vaučerima. Takođe, vrednosnim vaučerima se ne smatraju prevozne karte, ulaznice, poštanske marke i sl.

Vrste vrednosnih vaučera

U zavisnosti od toga da li su svi elementi za obračun PDV (između ostalog stopa PDV i mesto prometa) poznati u momentu njegovog izdavanja, vrednosni vaučer može biti.

Jednonamenski vaučer

  • Prenos jednonamenskog vaučera oporeziv je PDV u momentu prenosa vaučera na drugo lice (poznati su svi elementi za obračun PDV), stopom kojom se oporezuju dobra ili usluge za koje je vaučer izdat, dok se sama isporuka dobara tj. pružanje usluga u zamenu vaučer neće posebno oporezivati.
  • Takođe, ukoliko ima više učesnika, obveznika PDV koji u svoje ime prenose vaučer, svaki prenos se smatra prometom s aspekta Zakona o PDV.
  • Ukoliko je prenos jednonamenskog vaučera obavio poreski obveznik u ime drugog poreskog obveznika, tada se taj prenos smatra oporezivim prometom a poreski obveznik je lice u čije ime se vrši prenos vaučera. Obveznik koji vrši prenos vaučera u ime drugog obveznika vrši uslugu posredovanja kod prometa za koji je vaučer izdat.

Višenamenski vaučer

  • Prenos višenamenskog vaučera nije oporeziv PDV u momentu prenosa (nisu poznati svi elementi za obračun PDV), dok se isporuka dobara tj. pružanje usluga za koje je vaučer izdat oporezuje u momentu kada dođe do realizacije vaučera, odnosno prometa dobara ili usluga.
  • U slučaju kada jedan PDV obveznik prenosi višenamenski vaučer čiji promet vrši drugi poreski obveznik, smatra se da obveznik – prenosilac vaučera pruža usluge distribucije, reklame ili druge usluge koje se oporezuju PDV.
  • Stvarna isporuka dobara ili pružanja usluga iz vaučera će biti oporezovane PDV u momentu kada dođe do prometa za koji je izdat vaučer, pri čemu obavezu obračuna PDV ima obveznik koji pruža stvaran promet.

1.2. Promet dobara i usluga

Obračun srazmernog PDV odbitka

Nove odredbe zakona propisuju da pri utvrđivanju procenta srazmernog odbitka PDV-a, pored prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti, izuzimaju se i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti a za koje se naplaćuje naknada, povremeni prometi nepokretnosti za obveznika kojem to nije uobičajena delatnost i povremeni prometi za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza. Pod povremenim prometom smatraju se najviše dva prometa u jednoj godini.

Mesto prometa dobara i usluge predaje jela i pića za konzumaciju u prevozu

Izmenjena su pravila o mestu prometa dobara i mestu usluge predaje jela i pića za konzumaciju koja se vrši na brodu, u letilici ili vozu u toku prevoza putnika. Mesto prometa za navedene usluge se smatra mesto polaska pomenutih prevoznih sredstava. U slučaju prevoza putnika u oba smera, povratna vožnja smatraće se posebnim prometom, što znači da u toj situaciji mesto prometa je mesto odakle je prevozno sredstvo krenulo nazad na početnu destinaciju. Za svrhu određivanja mesta prometa usluge u situaciji kada mesto prebivališta i boravišta lica koje pruža ili prima usluge nije isto, mesto prometa određuje se prema mestu boravišta.

1.3. Refakcija PDV stranom državljaninu

U cilju ostvarenja prava na povraćaj PDV-a za strane putnike koji otpremaju kupljena dobra za nekomercijalne svrhe u ličnom prtljagu, smanjena je vrednosti tih dobara sa sadašnjih 100 evra u dinarskoj protivvrednosti na 6.000 dinara sa PDV za koja može da se ostvari pravo na povraćaj. Takođe, produžen je rok za dostavljanje dokaza da je putnik otpremio dobra u inostranstvu kao osnov za ostvarivanje prava na povraćaj PDV-a, i to na 12 meseci od dana njihovog otpremanja. Obveznik PDV koji je izvršio promet ovih dobara dužan je da na zahtev stranog državljanina izda dokumentaciju koja predstavlja osnov za PDV refakciju.

Detalji o poreskim izmenama u Srbiji 2020: Izmene Zakona o PDV

 

2. Zakon o porezu na dobit pravnih lica : ZPDPL u Srbiji 2020. godine

Izmenama je predviđeno da prihod koji rezidentni obveznik, osnovan u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi, ostvari po osnovu otuđenja imovine, ne ulazi u poresku osnovicu, odnosno obveznik ne utvrđuje kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom.

2.1 Srbija: izveštavanje po zemljama

Uvedena je obaveza izveštavanja po zemljama za članice međunarodne grupe povezanih pravnih lica (u daljem tekstu: međunarodna grupa) u okviru usklađivanja sa BEPS 13 Akcionim planom.

Naime, rezidentni obveznici koje se smatraju krajnjim matičnim pravnim licima međunarodnih grupa imaće obavezu da Poreskoj upravi dostave godišnji izveštaj (Country-by-Country Report) o kontrolisanim transakcijama unutar međunarodne grupe.

Obaveza pripreme godišnjeg izveštaja postojaće počev od 2020. godine, a godišnji izveštaj će se podnositi u roku od 12 meseci od isteka perioda za koji se takav izveštaj priprema. Međunarodna grupa je grupa pravnih lica koja su međusobno povezana po osnovu vlasništva ili kontrole u smislu MRS, odnosno MSFI i čiji je ukupan konsolidovan prihod, iskazan u konsolidovanim finansijskim izveštajima za period koji prethodi periodu za koji postoji obaveza izveštavanja, najmanje 750 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan usvajanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Propisano je pravo na korišćenje poreskog kredita po osnovu poreza po odbitku plaćenog u drugoj državi na prihod od usluga izvršenih u toj drugoj državi.

Pročitajte više o izmenama ZPDPL u 2020. godini

 

3. Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

U nastavku izdvajamo najvažnije izmene Zakona o porezu na dohodak građana u Srbiji.

Nerezidentni poreski obveznici u Srbiji

Propisan je član kojim se predviđa izuzimanje iz oporezivanja dohotka nerezidentnog obveznika koji u Republici Srbiji provodi najviše do 90 dana u periodu od 12 meseci ukoliko je takav dohodak ostvaren od nerezidentnog nalogodavca koji ne obavlja delatnost u Srbiji.

Izmenama je uvećan neoporezivi iznos zarade od 16.300 dinara za lice koje radi sa punim radnim vremenom.

Poreska osnovica na zarade               

Propisan je novi član kojim se predviđa da će osnovica poreza na zarade za novonastanjenog obveznika biti umanjena za 70% i to na 5 godina od dana zaključenja ugovora o radu na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem. Pravo na umanjenje osnovice koje se odnose na novonastanjenog obveznika ostvaruje se nezavisno od promene poslodavca ukoliko se ispune određeni uslovi. Navedena poreska olakšica odnosi se prevashodno na nova angažovana lica, ne starija od 40 godina a koja su u prethodnom periodu boravila van teritorije Srbije, prvenstveno radi daljeg školovanja ili stručnog usavršavanja.

Porez na dohodak građana za novoosnovana društva

Takođe, propisan je i novi član koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade osnivača koji su zaposleni u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost. Poresko oslobođenje može da se primeni na mesečni iznos zarade koji nije viši od 150.000 dinara za osnivača zaposlenog za period od 36 meseci od dana kada je privredno društvo osnovano. Poresko oslobođenje može da ostvari poslodavac koji je osnovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Umanjenje poreske osnovice za kvalifikovane zaposlene

Propisano je da se poslodavac oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade ukoliko zaposli kvalifikovano novozaposleno lice, i to za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine. Predviđa se da će se poreska olakšica primenjivati na sledeći način:

  • 70% poreza na zarade isplaćene u periodu od 01. januara do 31. decembra 2020. godine;
  • 65% poreza na zarade isplaćene u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine; i
  • 60% poreza na zarade isplaćene u periodu od 01. januara do 31. decembra 2022. godine.

Uvedena je mogućnost paušalnog oporezivanja i za poreske obveznike koji obavljaju delatnosti iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih, revizorskih poslova i poslova poreskog savetovanja.

Više o promenama o porezu na dohodak građana u Srbiji

 

4. Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmenjen je način utvrđivanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa gde se osnovica za doprinose utvrđuje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra (a ne oktobra kao do sada) u tekućoj godini.

Smanjena je stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa 26% na 25,5%. Izmena se odnosi na smanjenje stope doprinosa na teret poslodavca, tako da je visina stope za penzijsko i invalidsko osiguranje koju poslodavac plaća 11,5% umesto 12%.

Produžen je period primene postojećih olakšica, po osnovu zarade novozaposlenih lica, u vidu prava na povraćaj dela plaćenog doprinosa, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine (umesto 31. decembra 2019. godine).

Novim članovima uređuju se pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i poslodavca za novonastanjena lica, lica koja zasnivaju radni odnos sa novoosnovanim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, kao i za kvalifikovana novozaposlena lica. Navedene odredbe zakona su uređene kako bi Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje bilo usaglašeno sa poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana u delu koji se odnosi na olakšice za poslodavce.

U slučaju da imate dodatna pitanja o poreskim temama kontaktirajte naše eksperte iz TPA Srbija.

Kontakt