Set mera za fiskalnu i finansijsku stabilizaciju

23. марта 2020 | Vreme čitanja: 2 min

Mere Ministarstva finansija

Poreskim obveznicima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja poništiti sporazum sa Poreskom upravom, ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, niti pokretati postupak prinudne naplate.

Ova pravila će važiti počevši od rate koja dospeva u martu 2020. godine.

Tokom vanrednog stanja kamata za manje plaćene poreze će biti izjednačena sa referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije. Isto pravilo važi i za kamatu koja se obračunava na više plaćene poreze.

Narodna banka Srbije je, 11. marta 2020. godine, spustila referentu kamatnu stopu za 0,5% i ona sada iznosi 1,75%.

Gorenavedena pravila sadržana su u: Uredbi o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja je stupila na snagu 20. marta 2020. godine.

Mere Narodne banke

Narodna banka Srbije usvojila je odluku o moratorijumu na plaćanje obaveza dužnika banke, odnosno primaocima finansijskog lizinga.

Moratorijum je propisan za sve dužnike koji to žele (fizička i pravna lica), a podrazumeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja.

U navedenom periodu dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita odnosno lizinga. Tokom trajanja vanrednog stanja banka, kao ni davalac lizinga, neće obračunavati zateznu kamatu na dospela a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje s ciljem naplate potraživanja od klijenata.

Pored toga, banka, kao ni davalac lizinga, od dužnika neće moći da potražuje naknadu bilo kojih troškova vezanih za primenu usvojenih propisa.

Svakako, dužnici banke, odnosno primaoci lizinga ni nakon početka primene ovih mera nisu sprečeni da redovno izmiruju svoje obaveze.

Gorenavedena pravila sadržana su u: Odluci o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i Odluci o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, koje su stupile na snagu 18. marta 2020. godine.

Kontakt