Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

11. маја 2018 | Vreme čitanja: 4 min

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje su objavljene u Službenom glasniku RS broj 30 od 20.04.2018. godine.

U nastavku se možete informisati o najvažnijim izmenama ovih Zakona kao i o njihovom datumu stupanja na snagu.

Za sva dodatna pitanja, TPA tim Vam stoji na raspolaganju.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

Stupa na snagu 01.07.2018.

 • Obaveza obračuna PDV koja nastaje u slučaju izdavanja računa se proširuje i na usluge neposredno povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, licenci i drugih prava intelektualne svojine a koje pruža isto lice
 • Propisuje se poresko oslobođenje za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara u slobodnoj zoni koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV-korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo

Stupa na snagu 01.01.2019.

 • Pravo na refakciju PDV mogu da ostvare i strani obveznici koji vrše oporezivi promet u Srbiji za koji obavezu plaćanja PDV ima primalac dobara i usluga te samim tim nemaju obavezu evidentiranja za PDV

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

Stupa na snagu 28.04.2018.

 • Fizičko lice-rezident može od nerezidenata iz Evropske unije uzimati kredite i zajmove i sa rokom otplate kraćim od godinu dana. Međutim, ogranci stranih pravnih lica mogu takve kredite i zajmove uzimati samo od nerezidenta-osnivača sa sedištem u Evropskoj uniji.
 • Ukinut je uslov da pravno lice-rezident može odobriti finansijske zajmove samo nerezidentima koji su u većinskom vlasništvu rezidenta-zajmodavca
 • Kod prenosa dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa, uvedena je obaveza dužnika (kao prenosioca dugovanja) da pre prenosa pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla
 • Kreditni poslovi se mogu, pored pisane forme, zaključivati i u elektronskoj formi odnosno na trajnom nosaču podataka koji omogućava čuvanje i reprodukovanje podataka izvornih podataka u neizmenjenom obliku

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Stupa na snagu 28.04.2018.

 • Izvršeno je preciziranje šta se smatra greškom kod podnete poreske prijave odnosno propisano je da ako poreski obveznik utvrdi da podneta poreska prijava sadrži grešku koja za posledicu ima pogrešno utvrđenu visinu poreske obaveze, odnosno propust druge vrste, dužan je da podnese izmenjenu poresku prijavu u kojoj su greška ili propust otklonjeni.
 • Takođe, propisuje se da poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu za PDV u kojoj se vrši promena opredeljenja za povraćaj
 • Propisuje se da u slučaju kada se u skladu sa Zakonom o PDV vrši povraćaj poreza, poreskom obvezniku se povraćaj vrši umanjen za iznos dugovanog poreza dospelog po drugom osnovu
 • Propisuje se mogućnost odloženog plaćanja dugovanog poreza do 12 meseci (grejs period) poreskim obveznicima kojima se odobrava plaćanje dugovanog poreza na rate do 60 meseci. Poreskim obveznicima koji su u postupku reorganizacije ili su zaključili ugovor o finansijskom restrukturiranju data a kojima je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u jednakim ratama do 60 meseci, data je mogućnost grejs perioda za prvih 24 meseca.
 • Mera zabrane vršenja delatnosti poreskom obvezniku kome su u toku kontrole utvrđene nepravilnosti (npr. ne uplaćuje dnevni pazar, ne izdaje fiskalni isečak, robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija i sl.) se izriče u trajanju do 15 dana za prvi put utvrđenu nepravilnost, do 90 dana za drugi put utvrđenu nepravilnost i do godinu dana za treći put utvrđenu nepravilnost. Za izricanje mere zabrane vršenja delatnosti relevantan je period od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti
 • Povećane su i novčane i zatvorske kazne za neosnovano iskazivanje prava na poreski kredit i povraćaj poreza u prethodnih 12 meseci (nezavisno da li je po jednoj ili više poreskih prijava)
 • Uvodi se mogućnost da se poreski akti donose u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu. Takođe, uvodi se mogućnost dostavljanja poreskih akata obvezniku putem elektronske pošte
 • Uvodi se mogućnost Poreske uprave da obvezniku i pre dospelosti obaveze ili izdavanja opomene pošalje podsetnik pisanim ili elektronskim putem, kao i SMS porukom
 • Ustanovljavaju se prethodne mere Poreske uprave za obezbeđenje naplate poreskog duga
 • Sekundarna poreska obaveza se uvodi za sve oblike poreza (umesto dosadašnjeg samo poreza po odbitku) za lica koja koja nisu postupala sa dužnom pažnjom

Stupa na snagu 27.08.2018.

 • Poreski obveznik je dužan da Poreskoj upravi dostavi podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti odnosno smešta dobra ili u kojima obavlja registrovanu delatnost bez obzira da li je osnov korišćenja prostorija vlasništvo ili zakup i bez obzira za koje poslovne protrebe se prostorije koriste. S tim u vezi, nedozvoljeno skladištenje robe se smatra poreskim krivičnim delom i propisana je kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna za onoga ko skladišti, odnosno smešta dobra u prostorijama o kojima nije obavestio Poresku upravu

Obaveza dostavljanja podataka se odnosi i na postojeće prostorije u kojima se obavlja delatnost, a za koje nisu dostavljeni podaci Poreskoj upravi.

Stupa na snagu 01.01.2019.

 • Obavezno je podnošenje poreske prijave za porez na imovinu elektronskim putem za pravna lica, dok će fizička lica i dalje moći da prijavu podnose u papirnoj formi
 • Poreska uprava će obavljati poreske usluge (nova funkcija) koje za cilj imaju pomoć poreskim obveznicima u ispunjenju njihovih prava i obaveza
 • Uvodi se obaveza da Poreska uprava izda dopunski zapisnik u roku od 5 dana od dostavljanja primedbi
 • Omogućava se inspektorima da u slučaju dolaska do novih saznanja ili činjenica nakon izdavanja zapisnika ili dopunskog zapisnika o poreskoj kontroli izdaju i dodatak zapisniku
 • Poslovi izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kontrole menjačkih poslova i kontrole deviznog poslovanja se prenose u nadležnost Narodne banke Srbije
Kontakt