Važeće kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2019. godinu

11. марта 2019 | Vreme čitanja: 2 min

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, koji važi za 2019. godinu i primenjuje se na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica, objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 13/2019 dana 28. februara 2019. godine. Pravilnik je stupio na snagu 8. marta 2019. godine.

1. Kamatne stope za banke i davaoce finansijskog lizinga

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za banke i davaoce finansijskog lizinga su:

 • 2,72% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 3,64% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 5,05% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 2,98% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,91% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 4,25% na kredite u NOK i dinarske kredite indeksirane u NOK;
 • 1,92% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 1,41% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB.

2. Kamatne stope za druga privredna društva

U odnosu na 2018. godinu nastavljen je trend pada kamatnih stopa za druga privredna društva, izuzev stopa za dugoročne kredite u RSD:

 • 4,98% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 5,69% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,71% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,90% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 7,61% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,08% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,12% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Propisane kamatne stope obveznici mogu da koriste za potrebe utvrđivanja poreza na dobit, odnosno obračuna korekcije rashoda prema povezanim licima za 2019. godinu.

Gore pomenute kamatne stope obveznici mogu da koriste tokom 2019. godine prilikom isplate kamata po osnovu primljenih zajmova, odnosno kredita svojim povezanim licima iz inostranstva, budući da većina ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja propisuje mogućnost korišćenja beneficirane stope poreza po odbitku samo do iznosa kamate koja je u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Za iznos kamate koji prelazi iznos koji se smatra iznosom “van dohvata ruke”, primenjuje se zakonska stopa poreza po odbitku (20%).

Kontakt