Finansijski izveštaji za 2014. godinu – obrasci i rokovi

16. јануара 2015 | Vreme čitanja: 3 min

1. Novi pravilnici

Počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu, primenjuju se dva nova pravilnika: Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike i Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (Sl. glasnik RS broj 95/14 od 05.09.2014. godine). U nastavku izdvajamo najvažnije novine:

  • Ukinut je račun na kome se iskazuje gubitak iznad visine kapitala, a samim tim i istoimena pozicija u Bilansu stanja, a imajući u vidu da navedena pozicija nije bila u skladu sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja. Ipak, gubitak iznad visine kapitala će se iskazivati kao pozicija u pasivi, ali će predstavljati ispravku vrednosti ukupnog kapitala i obaveza.
  • Uvedena je obaveza dostavljanja APR-u godišnjeg izveštaja o poslovanju za velika pravna lica i javna društva.
  • Uveden je novi Izveštaj o ostalom rezultatu.

Najvažnija izmena se odnosi na obavezu ukidanja razgraničenih efekata valutne klauzule i kursnih razlika iz prethodnih godina.

Članom 78. stav 1. Pravilnika o Kontnom okviru, propisano je da su pravna lica i preduzetnici koji su razgraničavali neto efekte obračunate ugovorene valutne klauzule i kursnih razlika u skladu sa odredbama ranije važećeg Pravilnika o Kontnom okviru, dužni da iznos razgraničenih neto efekata prenesu na teret rashoda, odnosno prihoda prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

To znači da, nezavisno od roka dospeća obaveza i potraživanja po osnovu kojih je izvršeno razgraničenje, preostali iznos razgraničenih efekata moraće da se ukine i prizna kao rashod ili prihod u Bilansu uspeha za 2014. godinu.

2. Novi rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja

Novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja APR-u su sledeći:

Opis

Dokumentacija koja se dostavlja APR-u

Rok

FI za statističke i druge potrebe

Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj

Do kraja februara naredne godine

Redovni godišnji FI

Ceo set FI

Do 30. juna naredne godine

Redovni godišnji FI za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske

Ceo set FI

Najkasnije 6 meseci od dana kada su FI sastavljeni

Konsolidovani FI

Ceo set FI

Do 31. jula naredne godine

Vanredni FI

Ceo set FI

60 dana od dana za koji su vanredni FI sastavljeni

Pravno lice koje nije imalo poslovne događaje

Izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu

Do kraja februara naredne godine

 

Prema primeni vrste standarda, pravna lica podnose sledeće setove finansijskih izveštaja:

Grupa

Set finansijskih izveštaja

Pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu

Napomene uz finansijske izveštaje

Druga pravna lica, osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica Bilans stanja

Bilans uspeha

Napomene uz finansijske izveštaje

Mikro pravna lica i preduzetnici Bilans stanja

Bilans uspeha

 

Pravna lica, koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o reviziji (Sl. glasnik RS broj 62/13), dužna su da, pored navedene obavezne dokumentacije, dostave Agenciji za privredne registre i revizorski izveštaj.

Skrećemo pažnju da je Zakonom o reviziji definisana nova grupa obveznika revizije koju čine sva pravna lica, odnosno preduzetnici čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti obračunato primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne banke Srbije koji važi poslednjeg dana poslovne godine za koju se sastavlja finansijski izveštaj.

 

Poreske i finansijske vesti

 

 

poreske_i_finansijske_vesti_porez_na_dobit_i_fi_za_2014_tpahorwathserbia_2.pdf