Najvažnije izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

16. јануара 2015 | Vreme čitanja: 1 min

U nastavku izdvajamo najvažnije izmene zakona:

  • Priznatim rashodom u poreskom bilansu (pored postojećih izdataka za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene) smatraju se i izdaci za humanitarnu pomoć, odnosno za otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave. Naime, u skladu sa novim izmenama zakona navedeni izdaci se u zbirnom iznosu priznaju i to najviše do 5% od ukupnog prihoda. Odredba se primenjuje na utvrđivanje poreske obaveze za 2014. godinu.
  • Obveznik je dužan da poresku prijavu za porez po odbitku podnese istog dana kad izvrši isplatu prihoda nerezidentu po osnovu kamata, autorskih naknada, zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Srbije, dividende i udela u dobiti, čime se ujednačavaju rokovi podnošenja poreske prijave za sve vrste prihoda za koje se obračunava porez na dobit po odbitku. Ova odredba ima odloženu primenu – vezuje se početak podnošenja elektronskih prijava u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
  • Neće se primenjivati pravila o transfernim cenama između lica koja su međusobno povezana preko Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave (ne postoji obaveza pripreme studije o transfernim cenama u skladu sa zakonom).

 

Novosti

Newsletter

 

poreske_i_finansijske_vesti_porez_na_dobit_i_fi_za_2014_tpahorwathserbia.pdf