PDV punomoćnik stranog lica u Srbiji

26. октобра 2015 | Vreme čitanja: 3 min

Da bi nerezident mogao da se registruje za PDV u Srbiji, i tako ostvari sva prava i obaveze koje rezidentni PDV obveznici imaju, treba da odredi PDV punomoćnika u Srbiji. PDV punomoćnik nerezidenta može biti lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • Da ima prebivalište, odnosno sedište u Srbiji;
 • Da je obveznik PDV najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje PDV punomoćja;
 • Da na dan podnošenja zahteva za PDV punomoćnika nema neizmirenih poreskih obaveza; i
 • Da nije pravosnažno osuđen za poresko krivično delo.

Zahtev za odobravanje PDV punomoćstva se podnosi Centrali Poreske uprave koja rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 15 dana. Uz obrazac ZPPPDV PDV punomoćnik treba da podnese i sledeće:

 • Dokaz o sedištu, odnosno prebivalištu PDV punomoćnika;
 • Potvrdu da PDV punomoćnik nije osuđivan za poresko krivično delo;
 • Potvrdu stranog lica da je registrovano za PDV u državi u kojoj ima sedište; i
 • Overeno punomoćje u sudu ili od strane javnog beležnika kojim se PDV punomoćnik ovlašćuje za obavljanje svih poslova u ime stranog lica a koji su u skladu sa Zakonom o PDV.

Poreska uprava je dužna da registar PDV punomoćnika objavi na svojoj internet strani. PDV punomoćnik stranog lica u ime i za račun tog stranog lica podnosi evidencionu prijavu, obračunava PDV, izdaje račune, podnosi poreske prijave, plaća PDV i drugo. U slučaju ukidanja PDV punomoćja nastupaju sve pravne posledice brisanja stranog lica iz PDV evidencije, osim ukoliko strano lice u roku od 15 dana od dana ukidanja odobrenja za PDV punomoćstvo ne odredi drugog punomoćnika kod Centrale Poreske uprave.

Pravilnik je ipak ostao nedorečen po osnovu nekoliko važnih pitanja za praktičnu primenu koncepta PDV punomoćnika, kao na primer:

 • Nije definisana procedura koju će primaoci dobara i usluga primenjivati prilikom naplate/plaćanja obračunatog PDV od strane PDV punomoćnika – da li će se plaćanje obračunatog PDV vršiti poreskom punomoćniku stranog lica u dinarima ili direktno stranom licu u stranoj valuti/dinarima kao i kako će funkcionisati procedura povraćaja i transfera ovako vraćenog PDV stranom licu u praksi;
 • Sudeći po obrascu zahteva za imenovanje PDV punomoćnika, posedovanje nerezidentnog PIB-a je preduslov za imenovanje PDV punomoćnika a imajući u vidu činjenicu da strana lica u Srbiji mogu dobiti PIB samo ako prethodno imenuju poreskog punomoćnika u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ovde se praktično uvodi obaveza stranom licu da imenuje dva punomoćnika – opšteg poreskog punomoćnika i punomoćnika za PDV svrhe;
 • Da li je strano lice dužno da otvori nerezidentni račun preko koga će vršiti plaćanja PDV obaveze i na koji će Poreska uprava vršiti povraćaj više plaćenog PDV; i sl.

S obzirom na navedene dileme, očekujemo da će u narednom periodu Ministarstvo finansija/Poreska uprava biti u poziciji da ove praktične nedoumice razreše izdavanjem bližih uputstava i instrukcija za postupanje u praksi poreskih obveznika.

taxnewsletter_oktobar2015_srb_0.pdf