Predlog izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV)

23. септембра 2015 | Vreme čitanja: 3 min

 • Po ugledu na praksu razvijenih zemalja, uvodi se mogućnost da se nerezidentna fizička i pravna lica koja vrše isporuke dobara i usluga u Srbiji registruju za PDV u Srbiji. Obaveza registracije za nerezidentne obveznike će važiti pod istim uslovima kao i za rezidentne PDV obveznike. Da bi se nerezidentni obveznik koji vrši promet dobara i usluga u Srbiji registrovao za PDV u Srbiji potrebno je da odredi poreskog punomoćnika. Navodimo posebna ograničenja koja se odnose na imenovanje PDV punomoćnika u Srbiji:
  • Strano lice može da odredi samo jednog poreskog punomoćnika;
  • Poreski punomoćnik nerezidentnog obveznika može biti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište/sedište u Srbiji i koje je registrovano za PDV u Srbiji najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva;
  • Poreski punomoćnik stranog lica ne može biti stalna poslovna jedinica tog stranog lica;
  • Poreski punomoćnik ne može biti lice koje ima neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda kao i lice koje je pravosnažno osuđeno za poresko krivično delo;
  • Poreski punomoćnik stranog lica solidarno odgovara za sve obaveze stranog lica kao obveznika PDV a posebno za plaćanje PDV, kazni i kamata u vezi sa dugom po osnovu PDV.
 • Kad je u pitanju trgovina električnom energijom, prirodnim gasom i energijom za grejanje/hlađenje, menjaju se pravila mesta prometa ovih dobara, uvodi se koncept poreskog dužnika za distributere ovih dobara kao i poresko oslobođenje na uvoz ovih dobara koja se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže.
 • Proširuje se definicija poreskog dužnika pa se tako poreskim dužnikom smatraju svi primaoci dobara i usluga iz oblasti građevinarstva kao i primaoci dobara i usluga (obveznici PDV) za promet izvršen od strane drugog obveznika PDV u slučaju prometa hipotekovane nepokretnosti, predmeta založnog prava i dobara ili usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku.
 • Važećim zakonskim rešenjem poreski obveznici nemaju pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu nabavke tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela i drugih ukrasnih predmeta koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija. Predloženim izmenama se ovo ograničenje ukida.
 • Uvodi se ograničenje u vezi sa pravom na odbitak prethodnog PDV po osnovu izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih.
 • Uvodi se obaveza PDV obveznika da, na kraju godine, Poreskoj upravi dostavlja (zajedno sa poslednjom PDV prijavom u toj godini) izveštaj o:
  • licu koje nije registrovano za PDV a koje je PDV obvezniku tokom te kalendarske godine izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga povezanih sa tim dobrima, kao i o iznosu tog prometa; i
  • poljoprivredniku koji nije evidentiran za PDV a koji je PDV obvezniku tokom te kalendarske godine izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.
 • PDV obveznici će biti dužni da za svaki PDV period sačine rekapitulaciju PDV obračuna i da ga dostavljaju Poreskoj upravi zajedno sa PDV prijavom.
 • Uvodi se jedinstveni rok za podnošenje PDV prijava za sve PDV obveznike – 15 dana po isteku PDV perioda (meseca ili kvartala).
taxnewsletter_septembar2015_srb.pdf