Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

31. јула 2015 | Vreme čitanja: 2 min

  • Zakonom su propisani uslovi i pravo na pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine odnosno dugoročnog zakupa na građevinskom zemljištu uz plaćanje tržišne vrednosti tog zemljišta tako da investitori više ne mogu imati pravo korišćenja zemljišta, već mogu da biraju između prava na dugoročni zakup ili prava svojine.
  • Iznos naknade po kojoj se vrši konverzija prava korišćenja u pravo svojine utvrđuje se prema tržišnoj vrednosti zemljišta u momentu podnošenja zahteva za konverziju. Utvrđena tržišne vrednosti može se umanjiti ako se zemljište nalazi u nedovoljno razvijenoj opštini, odnosno opštini sa izuzetno niskim životnim standardom ili visokom stopom nezaposlenosti. Takođe, kada je reč o konverziji izgrađenog građevinskog zemljišta, utvrđena tržišna vrednost katastarske parcele se umanjuje za iznos tržišne vrednosti zemljišta za redovnu upotrebu objekta.
  • Naknada za konverziju može se platiti jednokratno ili u 60 jednakih mesečnih rata. Ako se naknada plaća u jednokratnom iznosu, podnosilac zahteva ima pravo na umanjenje u iznosu od 30% u odnosu na utvrđeni iznos naknade.
  • Za zemljište na kojem postoji pravo korišćenja, do sticanja i upisa prava svojine, može se zaključiti dugoročni zakup na 99 godina. Visina zakupnine određuje se tako što se iznos tržišne vrednosti nepokretnosti podeli na 99 godina, a tako dobijeni iznos predstavlja iznos godišnje zakupnine.
  • Obustavlja se rešavanje po svim zahtevima za konverziju podnetim pre 28. jula 2015, tako da će podnosioci morati podneti novi zahtev za konverziju u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

taxnewsletter_jul2015_srb.pdf