Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

30. децембра 2020 | Vreme čitanja: 2 min

Dana 17. decembra 2020. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 153/2020 od 21. decembra 2020. godine. Zakon će se primenjivati od 1. januara 2021. godine, a u nastavku dajemo pregled najvažnijih izmena i dopuna.

Kapitalni dobici i gubici

Najnovijim izmenama i dopunama predviđeno je da se kapitalni dobitak ostvaruje prodajom (odnosno drugim prenosom uz naknadu) investicione jedinice investicionog fonda, bez obzira na to da li se radi o otvorenom ili zatvorenom investicionom fondu.

Pored toga, predviđeno je da se kapitalni dobitak ostvaruje i prodajom digitalne imovine, pod uslovom da obveznik ima dozvolu za pružanje usluga povezanih sa digitalnom imovinom i ukoliko je ovu imovinu nabavio isključivo radi dalje prodaje u okviru pružanja usluga povezanih sa digitalnom imovinom.

Precizira se da kapitalni dobici ostvareni prodajom digitalne imovine ne ulaze u poresku osnovicu ako su novčana sredstva od te prodaje uložena u tom poreskom periodu u osnovni kapital rezidentnog obveznika, odnosno investicionog fonda koji je rezident Republike Srbije, odnosno čiji je centar poslovnih i investicionih aktivnosti u Srbiji. Na ovaj način investitori bi bili motivisani za ulaganje u investicione fondove.

Takođe, kapitalni gubici nastali prodajom digitalne imovine ne mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima ukoliko su novčana sredstva od prodaje uložena na prethodno objašnjen način.

U skladu sa najnovijim dopunama, dividendom se smatra i prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica. Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondom koji nema svojstvo pravnog lica je dužno da podnese poresku prijavu u roku od 3 dana od dana isplate prihoda koji su oporezivi porezom po odbitku.

Podsticaji kod ulaganja

Precizirano je da se novozaposlenim licima ne smatraju lica koja su, počev od poslednjeg dana poreskog perioda koji prethodi periodu ulaganja, bila zaposlena posredno ili neposredno u povezanom licu, kao i lica koja nisu neposredno radno angažovana kod obveznika. Dakle, novozaposlenima se smatraju i ona novozaposlena lica koja su bila zaposlena kod povezanih lica, ali pod uslovom da nisu bila zaposlena kod ovih lica počev od poslednjeg dana koji prethodi početku perioda ulaganja.

Odredbe ovog Zakona primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2021. godinu, a odredbe koje se odnose na digitalnu imovinu primenjuju se od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

Kontakt