Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

30. децембра 2020 | Vreme čitanja: 2 min

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 153/2020 od 21.12.2020. objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost. U nastavku dajemo pregled najvažnijih izmena:

  • Precizira se da se sporednim prometom dobara ne smatra prenos prava raspolaganja na građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru građevinskog objekta, koji se smatra nepokretnošću, kao ni pokretnim stvarima uz prenos prava raspolaganja na nepokretnosti.
  • Precizira se da se sporednim pružanjem usluga ne smatra usluga iznajmljivanja ili davanja na korišćenje građevinskog objekta ili ekonomski deljive celine u okviru građevinskog objekta koji se smatra nepokretnošću.
  • U skladu sa novim izmenama, obveznikom poreza na dodatu vrednost smatra se i otvoreni, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica, a registrovan je u skladu sa zakonom.
  • Precizira se da je poreski dužnik primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV za promet izvršen od strane obveznika PDV, ukoliko je vrednost tog prometa veća od RSD 500.000 bez PDV.
  • Uvodi se odredba da se PDV ne plaća na promet dobara koja su u postupku aktivnog oplemenjivanja, za koja bi obveznik – sticalac imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao sa obračunatim PDV.
  • Precizirano je da se PDV ne plaća kod prenosa virtuelnih valuta i zamene virtuelnih valuta za novčana sredstva.

Evidentiranje obveznika PDV

Ukoliko obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8 mil. RSD a nije podneo evidencionu prijavu do isteka prvog roka za predaju periodične PDV prijave, evidencionu prijavu može podneti i posle tog roka, odnosno podneće je nadležni organ po službenoj dužnosti.

Ovaj obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku dobara i usluga (uključujući i avans), i to počev od dana podnošenja evidencione prijave.

Izdavanje računa

Obveznik može da izda račun u elektronskom obliku ukoliko postoji saglasnost primaoca računa da ga prihvata u elektronskom obliku, osim u slučaju kada postoji obaveza elektronskog izdavanja računa (tada nije potrebna saglasnost primaoca).

Predviđeno je da obveznik PDV ima pravo da ispravi iznos PDV i ako je stornirao račun u slučaju kada račun nije trebalo da bude izdat (a ne samo ako je izdao novi račun sa ispravljenim PDV iznosom, odnosno račun u kojem nije iskazan PDV) i ako poseduje izjavu primaoca računa da PDV iskazan u tom računu koji se stornira nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da nije podnet zahtev za refakciju PDV.

Ovaj Zakon će se primenjivati od 1. januara 2021. godine, a primena odredbe koja se odnosi na to da se PDV ne plaća kod prenosa virtuelnih valuta i zamene tih valuta za novčana sredstva počinje sa primenom zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

Kontakt