Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

30. децембра 2020 | Vreme čitanja: 3 min

U nastavku navodimo izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana sa primenom od 1. januara 2021. godine, izuzev odredaba koje se odnose na digitalnu imovinu koje će se primenjivati od stupanja na snagu Zakona o digitalnoj imovini.

Predviđeno je da se od 1. januara 2021. godine uvećava neoporezivi iznos zarade na 18.300 RSD mesečno.

Precizirano je da se kvalifikovanim poslodavcem smatra bilo koji poslodavac rezident Srbije, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je od 1990. godine barem tri godine imao prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa na teritoriji Srbije.

Produženo je i pravo na korišćenje poreske olakšice za zapošljavanje novih lica, kao i pravo na oslobođenje plaćanja poreza iz zarade osnivača koji su zaposleni u novoosnovanom privrednom društvu zaključno sa 31.12.2021. godine.

Saglasno novim izmenama i dopunama, proširen je pojam ko se smatra poslodavcem koji ima pravo na oslobađanje plaćanja poreza iz zarade po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica na: preduzetnika, preduzetnika paušalca, pravno lice, predstavništvo, ogranak stranog pravnog lica, preduzetnika poljoprivrednika i fizičko lice.

U skladu sa izmenama Zakona koje se odnose na navedene poreske olakšice, izmenjene su i odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojima se produžava pravo poslodavca na povraćaj, odnosno oslobađanje plaćanja ukupnih doprinosa za socijalno osiguranje zaključno sa 31.12.2021. godine.

U nastavku navodimo izmene Zakona koje se odnose na investicione jedinice alternativnog investivionog fonda:

  • Definisano je da se prihodom od kapitala smatra i prihod po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda, osim naknade za prenos te investicione jedinice.
  • Dividendom se smatra i preostala neto vrednost imovine otvorenog investicionog fonda, odnosno alternativnog investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, koja se nakon raspuštanja tog investicionog fonda raspodeljuje članovima srazmerno njihovim investicionim jedinicama, a koja je iznad dokumentovane nabavne vrednosti tih investicionih jedinica.
  • Definisano je oporezivanje porezom na kapitalni dobitak prihoda koji se ostvaruje u slučaju prenosa investicione jedinice alternativnog investicionog fonda i prenosa digitalne imovine. Poreska prijava po ovom osnovu treba da se podnese u roku od 30 dana kada je obveznik ostvario ili započeo ostvarivanje prihoda po osnovu prenosa investicionih jedinica.
  • Propisano je pravo na poresko oslobođenje po osnovu poreza na kapitalne dobitke od 50% za obveznika koji novčana sredstva ostvarena prodajom digitalne imovine, u propisanom roku od 90 dana, uloži u osnovni kapital privrednog društva u Srbiji, odnosno u kapital investicionog fonda čiji se centar poslovnih i investicionih aktivnosti nalazi na teritoriji Srbije.
  • Obveznik koji novčana sredstva ostvarena prodajom digitalne imovine uloži u navedene namene u roku od 12 meseci od dana prodaje, može da ostvari pravo na povraćaj 50% plaćenog poreza na kapitalni dobitak u određenom procentu.
  • Uređuje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana koji može da ostvari obveznik koji je u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana izvršio ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda. Poreski kredit ne može biti veći od 50% utvrđene obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Izmenama Zakona je precizirano da obavezu obračunavanja i plaćanja poreza ima lice koje je upućeno u Srbiju, odnosno poslato na rad kod domaćeg pravnog lica, po osnovu zarade i drugih primanja koje ostvaruje kod inostranog poslodavca koji ga je uputio na rad kod domaćeg pravnog lica.

U slučaju da upućeno lice ne plati porez, domaće pravno lice ima obavezu da obračuna i plati porez po odbitku na prihod upućenog lica u momentu kada inostranom poslodavcu plati naknadu troškova za rad upućenog lica bez obzira da li je istekao rok za plaćanje poreza po principu samooporezivanja (30 dana od dana ostvarivanja prihoda, odnosno zarade upućenika).

Kontakt