Izmene Zakona o porezima na imovinu

23. децембра 2020 | Vreme čitanja: 3 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 144/2020 od 27.11.2020. godine objavljene su izmene Zakona o porezima na imovinu. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene Zakona, čija primena počinje od 1. januara 2021. godine.

Uvodi se odredba kojom otvoreni i alternativni investicioni fondovi postaju obveznici poreza na imovinu, bez obzira na to da li vode poslovne knjige ili ne.

Uvedena je izmena kojom se prosečna cena odgovarajuih nepokretnosti utvrđuje na osnovu cena ostvarenih u prometu uz naknadu odgovarajućih nekretnina po zonama i to u periodu od 1. oktobra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez do 30. septembra tekuće godine. Pored toga, precizirano je da se tekućom godinom smatra kalendarska godina koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovnu.

Uvodi se izmena kojom se pomoćni objekti svrstavaju u istu grupu nepokretnosti sa garažama. Pomoćni objekti su:

 • samostalni objekti koji ne služe za stanovanje ili obavljanje delatnosti i to:
  • pomoćni objekti koji nisu zgrade (bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i sl.);
  • pomoćne zgrade (prizemne zgrade i zgrade čija je podna površina ispod površine zemlje) koje su u funkciji stambenog, odnosno poslovnog objekta, koji je izgrađen na istom zemljištu (kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i sl.);
 • ekonomski objekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja;
 • nadstrešnice osnove preko 10 m2 koje su samostalni objekti.

Kada elemente poreske osnovice predstavljaju korisna površina i prosečna cena, a u zoni i graničnim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika u zoni čini proizvod ovih elemenata i koeficijenta zone koje utvrđuje jedinica lokalne samouprave.

Precizirani su slučajevi u kojima knjigovodstvena vrednost nepokretnosti iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini predstavlja osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige:

Porez na nasleđe i poklon

Predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon predstavlja i nasleđena, odnosno, na poklon primljena digitalna imovina.

Porez na prenos apsolutnih prava

Novim izmenama je predviđeno da uslovi za ostvarenje prava na poresko oslobođenje koje ima kupac prvog stana moraju biti ispunjeni na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji, tj. drugog akta po osnovu kojeg kupac kupuje prvi stan.

Utvrđivanje poreza

Novim izmenama predviđena su još dva slučaja u kojima je obveznik dužan da podnese poresku prijavu:

 • za nepokretnost čije je ukupna osnovica prešla iznos od RSD 400,000, pa je prestalo pravo na poresko oslobođenje – u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze na nepokretnosti za koju je poreska obaveza nastala u poreskoj godini;
 • za objekat kome je izmenjena korisna površina – u roku od 30 dana od dana izmene korisne površine;

Za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu primenjivaće se:

 • prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama koje su utvrđene na osnovu cena u prometu u zonama ili graničnim zonama, odnosno, prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u najopremeljenijoj zoni – ako su objavljene do 30. novembra 2020. godine;
 • akti kojima su uređeni stopa amortizacije, zone i stope poreza na imovinu, koji su objavljeni do 30. novembra 2020. godine ili pre 2020. godine, ako njihova primena nije ograničena zaključno sa 2020-om godinom.

Kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu za pomoćne objekte primenjivaće se prosečne cene kvadratnog metra garaža i garažnih mesta u zonama koje su utvrđene na osnovu cena u prometu tih nepokretnosti u zonama ili graničnim zonama, odnosno, prosečne cene garaža i garažnih mesta u najopremljenijoj zoni.

 

Kontakt